SOUTHERN CALIFORNIA LABOR DAY CONFERENCE, Sept. 2-4, 2022

MESSAGE RECORDINGS


ENGLISH

Recordings for the 2022 Southern California Labor Day Conference are linked below. (Message outlines were sent by email to the SoCal churches and are not available through this website)

Video MessagesAudio Messages
Message 1Message 1
Message 2Message 2
Message 3Message 3
Message 4Message 4
To download the audio: 1) Click on the desired message 2) Click the 3 dots button 3) Click “Download”

CHINESE

以下為2022年南加州勞工節特會的錄影鏈接。(信息綱要已經通過電子郵件傳送給南加州眾召會,已無法從本站取得)

视频信息音频信息
信息 1信息 1
信息 2信息 2
信息 3信息 3
信息 4信息 4
要下载音频: 1) 单击所需的消息 2) 单击 3 点按钮 3) 单击“下载”

KOREAN

2022년 남가주 노동절 집회의 녹화본은 아래 링크를 참조하시면 됩니다. (메시지 개요는 남가주 교회들에 이메일로 전달되었고, 이 웹사이트에서는 제공되지 않습니다)

비디오 메시지오디오 메시지
메세지 1메세지 1
메세지 2메세지 2
메세지 3메세지 3
메세지 4메세지 4
오디오를 다운로드하려면: 1) 원하는 메시지를 클릭합니다. 2) 점 3개 버튼을 클릭합니다. 3) “다운로드”를 클릭합니다.

SPANISH

A continuación se encuentran los enlaces para las grabaciones de la Conferencia del Día del Trabajo del Sur de California del 2022. (Los bosquejos de los mensajes fueron enviados a las localidades en el sur de California y ya no están disponibles en este sitio web)

Mensajes de videoMensajes de audio
Mensaje 1Mensaje 1
Mensaje 2Mensaje 2
Mensaje 3Mensaje 3
Mensaje 4Mensaje 4
Para descargar el audio: 1) Haga clic en el mensaje deseado 2) Haga clic en el botón de 3 puntos 3) Haga clic en “Descargar”

VIETNAMESE

Các bài giảng cho Hội đồng Lễ Lao động Nam California 2022 có thể được truy cập dưới đây. (Dàn bài đã được gửi đến các hội thánh Nam California qua email và không có trên trang mạng này)

VideoMP3
Bài giảng 1Bài giảng 1
Bài giảng 2Bài giảng 2
Bài giảng 3Bài giảng 3
Bài giảng 4Bài giảng 4
Để tải xuống âm thanh: 1) Nhấp vào thông báo mong muốn 2) Nhấp vào nút 3 chấm 3) Nhấp vào “Tải xuống”